• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Giới thiệu cơ sở dữ liệu AdventureWorks

 • Share

AdventureWorks-Database-IntroITStudent.net - Trước đây, khi nói tới cơ sở dữ liệu ví dụ của Microsoft chúng ta sẽ nghĩ ngay tới CSDL Northwind, tuy nhiên từ khi giới thiệu SQL Server 2005 tới nay, do nhu cầu minh họa các bài toán phức tạp mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến này có thể giải quyết tốt thông qua các nhóm dịch vụ mới như Integration Services, Analysis Services, Services Reports hay gần đây nhất trong phiên bản 2012 của sản phẩm này là Master Data Services, Data Quality Services, hãng phần mềm khổng lồ Microsoft đã giới thiệu CSDL minh họa mới có tên AdventureWorks mà bài viết này muốn giới thiệu chi tiết

MÔ TẢ NGỮ CẢNH DOANH NGHIỆP
Cơ sở dữ liệu minh họa AdventureWorks lấy bối cảnh trên dữ liệu của 1 công ty hư cấu có tên Adventure Works Cycles. Đây được cho là 1 công ty sản xuất đa quốc gia có qui mô lớn. Công ty sản xuất và kinh doanh xe đạp làm từ kim loại và các chất liệu tổng hợp. Thị trường của công ty này bao gồm cả khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Trong khi trụ sở chính của công ty lại được đặt ở Bothell, Washington gồm có 290 nhân viên, công ty cũng có 1 vài nhóm nhân viên kinh doanh khu vực ở các thị trường hoạt động của mình.

Vào năm 2000, công ty Adventure Works Cycles có mua lại 1 nhà máy sản xuất nhỏ là  Importadores NeptunoMexico. Nhà máy này tham gia sản xuất 1 vài thành phần thiết yếu trong toàn bộ dây chuyền sản xuất ra thành phẩm của công ty. Các thành phần được nhà máy này sản xuất sẽ được chuyển tới trụ sở chính ở Bothell để lắp ráp thành thành phẩm. Năm 2001, Importadores Neptuno trở thành nhà máy duy nhất sản xuất phà phân phối dòng sản phẩm xe đạp du lịch.

Kết thúc 1 năm tài chánh thành công, công ty Adventure Works Cycles đang tìm cách mở rộng thị phần bằng cách tập trung vào các hoạt động bán hàng cho các khách hàng quan trọng nhất của họ, mở rộng thông tin sản phẩm thông qua hệ thống Website đồng thời tiết giảm chi phí bán hàng bằng cách giảm chi phí sản xuất.

MÔ TẢ CÁC LƯỢC ĐỒ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ADVENTUREWORKS
Trong CSDL xử lý tác vụ (OLTP) AdventureWorks minh họa, các đối tượng như tables, views, và procedures được tổ chức vào các lược đồ (schemas). Với việc đưa vào sử dụng các schemas trong CSDL này thì cách truy xuất tới các đối tượng bên trong CSDL cũng sẽ thay đổi. Cụ thể, từ phiên bản SQL Server 2005, khái niệm schemas đã được tách biệt với khái niệm users và hình thành 1 nguyên tắc là users sở hữu schemas, và schemas sẽ chứa các dababase objects.

Bảng sau sẽ mô tả các schemas được sử dụng trong CSDL AdventureWorks và 1 vài bảng tiêu biểu cho mỗi schema.

Schema Chứa các đối tượng liên quan tới Ví dụ Số bảng
HumanResources Nhân viên của công ty Adventure Works Cycles. Employee Table
Department Table
6
Person Tên và địa chỉ của các khách hàng là cá nhân, các nhà cung cấp và các nhân viên. Contact Table
Address Table
StateProvince Table
13
Production Các sản phẩm được sản xuất và bán bởi công ty Adventure Works Cycles. BillOfMaterials Table
Product Table
WorkOrder Table
25
Purchasing Các nhà cung cấp phụ tùng và các sản phẩm khác mà công ty mua. PurchaseOrderDetail Table
PurchaseOrderHeader Table
Vendor Table
5
Sales Các khách hàng và dữ liệu liên quan tới việc mua bán. Customer Table
SalesOrderDetail Table
SalesOrderHeader Table
18

Để truy xuất tới các đối tượng trong Schemas chúng ta cần chỉ định rõ tên Schema trước tên đối tượng

 

USE AdventureWorks;
GO
--Câu lệnh này sai.
SELECT Name, GroupName
FROM Department;
GO
--Câu lệnh này đúng.
SELECT Name, GroupName
FROM HumanResources.Department;
GO

LƯỢC ĐỒ QUAN NIỆM CSDL ADVENTUREWORKS OLTP

AdventureWorks Conceptual

LƯỢC ĐỒ TOÀN DIỆN CSDL ADVENTUREWORKS OLTP

ADVENTUREWORKS OLTP DATABASE SCHEMA

Ngoài ra, Microsoft cũng cẩn thận mô tả từng bảng 1 trong CSDL ví dụ này trong tự điển dữ liệu AdventureWorks Data Dictionary

Tuy nhiên, Microsoft không còn tích hợp sẵn CSDL minh họa này trong bộ cài đặt SQL Server từ phiên bản 2005 nữa, nên khi có nhu cầu tham khảo hay thử nghiệm trên CSDL đặc biệt này, chúng ta phải tự cài thêm vào. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chi tiết cách cài đặt CSDL này trong bài hướng dẫn cài đặt CSDL mẫu AdventureWorks.