• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Lập trình C# - Nhập xuất dữ liệu cơ bản

 • Share

Lập-Trình-C-Sharp-Nhập-Xuất-ITStudent-netITStudent.net – Nhập, xuất dữ liệu là 2 thao tác cơ bản nhất trong lập trình để tiếp nhận dữ liệu thô và trả về thông tin hữu ích cho người dùng thông qua quá trình xử lý của chương trình. Trong bài Làm quen với lập trình C#, chúng ta đã từng tìm hiểu qua một ví dụ cơ bản để xuất nội dung ra màn hình console của ứng dụng bằng lệnh Console.WriteLine(). Còn để nhập dữ liệu trong lập trình C# chúng ta sẽ cần dùng tới Console.ReadLine()Parse(Console.ReadLine()) để giải quyết.

 

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số vấn đề chính như sau:
- Cú pháp xuất dữ liệu trong lập trình C#
- Cú pháp nhập dữ liệu trong lập trình C#
---- Cách nhập một chuỗi C#
---- Cách nhập một số trong C#

Cú pháp xuất dữ liệu trong lập trình C#:

 Tham khảo lại chương trình C# được dùng để minh họa trong bài Làm quen với lập trình C# trước đây:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Xin chào C#");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Trong đoạn chương trình trên, chúng ta sử dụng lệnh Console.WriteLine("Xin chào C#"); để yêu cầu hệ thống xuất ra chuỗi “Xin chào C#” trên màn hình console của ứng dụng sau đó xuống hàng chờ nhập liệu. Trong C# cú pháp chung để xuất một chuỗi ra màn hình là: 

Console.WriteLine("//thông tin cần xuất ");

Nội dung cần xuất có thể được xử lý tính toán từ các biểu thức trước khi chính thức đưa ra màn hình. Thông thường chúng ta sẽ cần truyền tham số, thực hiện việc nối chuỗi, ép kiểu,…. để đưa được kết quả mong muốn đến người dùng.

Cú pháp nhập dữ liệu trong lập trình C#

Cách nhập một chuỗi trong C#

Cú pháp

String chuoi = Console.ReadLine();

 Ví dụ:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Vidu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Ban hay thu nhap mot chuoi trong C#:");
      //Nhập vào một chuỗi trong C#
      //Ví dụ: chúng ta nhập chuỗi "ITStudent.net xin chao cac ban"
      String chuoi = Console.ReadLine();

      Console.Write("Chuoi ban vua nhap: ");
      //Xuất chuỗi vừa nhập ra màn hình
      Console.WriteLine(chuoi);
    }
  }
}

Do chúng ta thiết kế chương trình bắt đầu bằng việc chạy câu lệnh Console.WriteLine, nên khi chạy chương trình C# như trên, màn hình Console sẽ hiển thị dòng chữ “Ban hay thu nhap mot chuoi trong C#:” và ngưng lại chờ chúng ta nhập dữ liệu vào ở dòng bên dưới do nhận được yêu cầu Console.ReadLine() mà chúng ta viết.

Giả sử chúng ta sẽ nhập dòng chữ: “ITStudent.net xin chao cac ban” và nhấn Enter để kết thúc việc nhập liệu. Giá trị vừa nhập sẽ được đưa vào biến “chuoi” và ngay sau đó hệ thống sẽ hiển thị “Chuoi ban vua nhap:” ở dòng tiếp theo do nhận được lệnh thực hiện Console.Write. Tuy nhiên, lần này hệ thống sẽ không xuống dòng sau khi in ra mà viết tiếp nội dung của biến “chuoi” do nhận được yêu cầu thực hiện lệnh Console.WriteLine(chuoi) rồi mới kết thúc chương trình.

Lap-trinh-C-Sharp-05-nhap-xuat-du-lieu

Như vậy ta đã biết cách nhập 1 chuỗi trong C#,  còn đối với dữ liệu nhập là dạng số thì sao?

Cách nhập một số trong C#

Cú pháp:

Kieudulieu bienso = kieudulieu.Parse(Console.ReadLine());

 Trong đó:

 • Kieudulieu: có thể là kiểu int, float, double
 • Bienso: đặt tên biến có kiểu dữ liệu tương ứng

 Ví dụ: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Vidu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Ban hay thu nhap mot so nguyen trong C#:");
      //Nhập vào một so trong C#
      //Vi du chung ta nhâp số là kiểu số nguyên 
      int so = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("So vua nhap la: ");
      //Xuất chuôi vừa nhập ra màng hình
      Console.WriteLine(so);
    }
  }
}

 Và đây là kết quả thực hiện

Lap-trinh-C-Sharp-06-nhap-so-co-parse

Trong đoạn code ở ví dụ trên, nếu ta nhập thông tin với cú pháp là: 

int so = Console.Read();

 lệnh Console.Read() có ý nghĩa là chỉ đọc 1 ký tự từ bàn phím theo mã ASCII và khi đó kết quả xuất ra màn hình của chúng ta sẽ là:

Lap-trinh-C-Sharp-07-nhap-so-khong-parse

Như vậy qua bài này, ITSTUDENT.net đã giúp bạn nắm bắt được cú pháp nhập, xuất trong C#, nếu có quan tâm các bạn hãy tự làm lại những ví dụ vừa rồi. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhập, xuất dữ liệu cho mảng trong lập trình C#.